Algemene voorwaarden

Je bent hier:

Artikel 1 – Begrippenlijst

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt met de hierna genoemde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: elke aanbieding of offerte aan Opdrachtgever voor het leveren van Diensten door WP Maatje.

 3. Diensten: de Diensten die WP Maatje aanbiedt omvatten Diensten middels WordPress, zoals het onderhouden van de website, het maken van back-ups, het monitoren van de website, het wijzigen van de website, het beveiligen van de website, het optimaliseren van de website, het versturen van rapportages, support aangaande WordPress problemen, alsmede hostingwerkzaamheden en search engine optimalisatie (SEO).

 4. WP Maatje: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

 5. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die WP Maatje heeft aangesteld, projecten aan WP Maatje heeft verleend voor Diensten die door WP Maatje worden uitgevoerd, of waaraan WP Maatje een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en WP Maatje, alsmede voorstellen van WP Maatje voor Diensten die door WP Maatje aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door WP Maatje, waarbij deze algemene voorwaarden een onlosmakelijk deel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van WP Maatje, elke Overeenkomst tussen WP Maatje en Opdrachtgever en op elke Dienst die door WP Maatje wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, ontvangt Opdrachtgever deze algemene voorwaarden. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WP Maatje aan Opdrachtgever aangeven hoe Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan WP Maatje schriftelijk expliciet instemmen met afwijkingen van deze algemene voorwaarden. Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 6. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet zijn geregeld in deze algemene voorwaarden, moeten worden beoordeeld en uitgelegd in overeenstemming met de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst hebben voorrang en gaan boven deze algemene voorwaarden.

 8. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn expliciet uitgesloten.

 9. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen, tenzij WP Maatje uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming verleent aan Opdrachtgever. WP Maatje is vrij om hieraan nadere voorwaarden te stellen.

 10. Als in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, moet dit ook worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 11. Als WP Maatje niet altijd naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft het recht behouden om geheel of gedeeltelijke nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door WP Maatje gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als het Aanbod beperkt is of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit expliciet vermeld in het Aanbod.

 2. WP Maatje is slechts gebonden aan een Aanbod als de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. WP Maatje behoudt zich echter het recht voor om om gegronde redenen een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever te weigeren.

 3. Het Aanbod bevat een gedetailleerde omschrijving van de aangeboden Diensten, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod zijn niet bindend voor WP Maatje. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod dienen slechts als indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden gedaan op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen als de gegevens van Opdrachtgever onjuist of onvolledig zijn.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Oplevertijden en termijnen in het Aanbod van WP Maatje zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht WP Maatje niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Overeenkomst tot stand brengen

 1. De Overeenkomst tussen WP Maatje en Opdrachtgever komt tot stand nadat Opdrachtgever een Aanbod van WP Maatje heeft aanvaard en akkoord is gegaan per e-mail.

 2. WP Maatje is niet gebonden aan een Aanbod indien Opdrachtgever had kunnen verwachten dat het Aanbod een kennelijke fout of vergissing bevatte. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op rechten en/of claims.

 3. Elke Overeenkomst tussen WP Maatje en Opdrachtgever berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met WP Maatje is verbonden.

 4. Indien Opdrachtgever de reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever verplicht om de tot dan toe gemaakte kosten (inclusief bestede tijd) te vergoeden aan WP Maatje.

 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever individueel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst voor het uitvoeren van Diensten wordt aangegaan in de vorm van een abonnement. Het abonnement heeft een looptijd die tussen Opdrachtgever en WP Maatje is overeengekomen.

 2. De Overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of WP Maatje de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.

 3. Zowel Opdrachtgever als WP Maatje hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De andere partij dient schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te worden gegeven voor nakoming van de verplichtingen. Hieronder vallen ook de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien WP Maatje op het moment van ontbinding al werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

 5. Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd aan WP Maatje op basis van het overeengekomen (uur)tarief. De (uren)registratie van WP Maatje is hierbij leidend.

 6. Zowel Opdrachtgever als WP Maatje kunnen de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang indien een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. In een dergelijke situatie is WP Maatje niet gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 7. Bij opzegging worden alle diensten stopgezet aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst en zullen alle bewaarde gegevens en bestanden worden gewist. Opdrachtgever heeft voor het einde van de Overeenkomst de mogelijkheid om deze gegevens op te slaan.

 8. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

 
 
 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. WP Maatje zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

 2. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal WP Maatje steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

 3. Bij de uitvoering van de Diensten is WP Maatje niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen, indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor WP Maatje, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

 4. WP Maatje is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 5. Indien WP Maatje op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

 6. Indien sprake is van wijzigingen, kan WP Maatje de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de website. Nimmer is WP Maatje gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

 7. Zowel Opdrachtgever als WP Maatje kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Diensten. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is, dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WP Maatje de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 8. Indien WP Maatje op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal WP Maatje conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overeengekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen oor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen. De back-ups worden bewaard op een  Amazon S3 Servers omgeving, de voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn te vinden op de website van Amazon. Indien wenselijk kunnen back-ups verricht worden op een andere omgeving tegen betaling van een meerprijs.

 9. Het terugplaatsen van back-ups biedt geen garantie voor een correcte of gewenste weergave van de website. WP Maatje kan niet garanderen dat de website na het terugplaatsen van de back-up exact hetzelfde zal zijn als voorheen. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de website na het terugplaatsen van de back-up te controleren op eventuele afwijkingen en deze zo nodig te herstellen.

 10. WP Maatje is gerechtigd, maar niet verplicht, om de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken. Indien WP Maatje eventuele onvolkomenheden constateert, kan hij de overeengekomen werkzaamheden opschorten totdat de Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 11. WP Maatje zal zich inspannen om de Diensten binnen de overeengekomen termijn te leveren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien de Opdrachtgever spoed vereist, is hij gehouden de hiermee gemoeide meerkosten aan WP Maatje te vergoeden.

 12. WP Maatje spant zich in om de Diensten zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren. WP Maatje kan echter niet garanderen dat de Diensten zonder onderbrekingen of fouten zullen verlopen.

 13. WP Maatje is gerechtigd om bepaalde onderdelen van de website tijdelijk buiten werking te stellen bij installatie of in geval van onderhoud. WP Maatje zal zich inspannen om deze onderbrekingen zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg hiervan.

 14. WP Maatje kan op verzoek of als onderdeel van het gekozen onderhoudspakket beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden kunnen preventief of repressief zijn. Indien, ondanks de preventieve werkzaamheden van WP Maatje, problemen (zoals een hack) plaatsvinden op de website van de Opdrachtgever, zal WP Maatje repressief handelen.

 15. WP Maatje kan op verzoek of als onderdeel van het gekozen onderhoudspakket optimalisatiewerkzaamheden uitvoeren. De snelheid en gezondheid van de website worden gemeten middels GTMetrix, welke een overzicht aan potentiële verbeteringen biedt. WP Maatje zal deze verbeteringen naar beste vermogen doorvoeren. De snelheid van de website hangt echter af van de gebruikte plug-ins of thema’s in de WordPress website. WP Maatje kan daarom niet garanderen dat de website daadwerkelijk sneller en/of beter wordt na de optimalisatiewerkzaamheden.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om tijdig en in de gewenste vorm alle gevraagde informatie, bijlagen en aanverwante gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een correcte en efficiënte uitvoering van de Overeenkomst door WP Maatje. Bij het nalaten hiervan kan WP Maatje niet instaan voor een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken. Opdrachtgever draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid en het risico van de gevolgen van een dergelijke situatie.

 2. WP Maatje is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever op de hoogte te stellen van veranderingen in de informatie in de loop van de tijd. WP Maatje is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door WP Maatje voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

 3. Indien WP Maatje aanvullende informatie nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst, kan WP Maatje hierom verzoeken. Indien Opdrachtgever dit niet tijdig verstrekt, is WP Maatje gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder dat WP Maatje gehouden is tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Indien zich gewijzigde omstandigheden voordoen, dient Opdrachtgever dit onmiddellijk of uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan WP Maatje.

 4. Opdrachtgever moet WP Maatje toegang verlenen tot alle (computer)systemen die nodig zijn voor onderhoud en aanpassingen aan de Website.

Artikel 8 – Rapportage en/of Adviezen

 1. WP Maatje kan op verzoek een plan van aanpak, advies, rapportage, verslaglegging en/of planning opstellen ter ondersteuning van haar dienstverlening. De inhoud van deze documenten is adviserend van aard en niet bindend, maar WP Maatje zal haar zorgplicht in acht nemen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van deze adviezen op eigen risico en besluitvorming.

 2. De adviezen die door WP Maatje worden verstrekt, in welke vorm dan ook, zijn nooit bindend.

 3. Op verzoek van WP Maatje dient de Opdrachtgever de door haar voorgestelde documenten te beoordelen. Indien de Opdrachtgever vertraagt met het geven van een beoordeling van het voorgestelde document, is de Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de werkzaamheden.

 4. Aangezien het resultaat van de dienstverlening afhankelijk is van externe factoren, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van de Opdrachtgever en haar medewerkers, kan WP Maatje niet instaan voor het eindresultaat van haar adviezen en rapportages. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige en juiste aanlevering van de benodigde informatie en gegevens.

 5. Voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever WP Maatje schriftelijk op de hoogte te stellen van alle relevante omstandigheden, inclusief eventuele aandachtspunten en prioriteiten die de Opdrachtgever wenst.

Artikel 9 – Dataverkeer

 1. WP Maatje zal maandelijks het actuele verbruik van de Opdrachtgever evalueren. Indien het daadwerkelijke verbruik afwijkt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan alleen aan het einde van de periode van deze Overeenkomst worden aangebracht.

 2. Het dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of andere apparatuur, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door de Opdrachtgever wordt gegenereerd, zowel inkomend als uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer worden bij elkaar opgeteld voor de berekening van het dataverkeer. Dit omvat ook het e-mailverkeer. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailings en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.

 4. WP Maatje kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die de Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Als de Opdrachtgever dit maximum overschrijdt, heeft WP Maatje het recht om extra kosten in rekening te brengen, overeenkomstig de tarieven voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. WP Maatje is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als de Opdrachtgever niet in staat is om gegevens te verzenden, ontvangen, op te slaan of te wijzigen omdat een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereik9

Artikel 10 – Search Engine Optimalisatie

 1. WP Maatje kan geen resultaten garanderen bij het verlenen van online marketing en SEO diensten. WP Maatje past slechts een strategie toe die in het verleden succesvol is gebleken en zal zich inspannen om een verbeterde positie voor Opdrachtgever te verkrijgen. WP Maatje doet hierover echter geen toezeggingen.

 2. Het budget voor de SEO diensten wordt bepaald door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 3. Als WP Maatje SEO diensten uitvoert voor Opdrachtgever, worden de te verrichten diensten duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan content en/of informatie aanleveren om de diensten te ondersteunen.

 4. WP Maatje kan zelf SEO-teksten aanleveren voor Opdrachtgever. WP Maatje hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door WP Maatje, gaat Opdrachtgever ook akkoord met de gehanteerde aanpak en de door WP Maatje opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken te maken met WP Maatje.

 5. De uitvoering van de SEO diensten is afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden, zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door WP Maatje uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door deze derden.

 6. Als er advertenties worden opgesteld en/of geplaatst, moet Opdrachtgever hier eerst akkoord voor geven voordat dit verder kan worden uitgevoerd.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat er aanpassingen aan de Overeenkomst moeten worden gedaan, of als er op verzoek van de Opdrachtgever extra werkzaamheden nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vergoeding van deze extra werkzaamheden tegen het overeengekomen tarief. WP Maatje is niet verplicht om hieraan te voldoen en kan verlangen dat er een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

 2. De Opdrachtgever kan wijzigingen laten aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De extra kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. WP Maatje zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van deze extra kosten. Als de Opdrachtgever het hier niet mee eens is, dienen de Partijen met elkaar in overleg te treden. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst alleen schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt, als de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving, of als WP Maatje de kosten van de wijziging op zich neemt.

Artikel 12 – Tarieven, prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 2. WP Maatje voert haar dienstverlening uit tegen het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door WP Maatje opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

 3. Als de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar, dient de vergoeding in één keer vooraf per jaar te worden betaald.

 4. Als de Overeenkomst wordt aangegaan voor één maand, dient de vergoeding in één keer vooraf per maand te worden betaald.

 5. De Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van de Opdrachtgever door WP Maatje worden ingezet, volledig te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6. Partijen kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Als een voorschot is overeengekomen, dient de Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen voordat een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

 7. De Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 8. WP Maatje is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 9. De Opdrachtgever dient deze kosten binnen de opgegeven betaaltermijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de factuur in één keer en zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WP Maatje.

 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens de Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Debiteurenbeheer

 1. Alle door WP Maatje gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Als de Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is de Opdrachtgever, als bedrijf, van rechtswege in verzuim.

 2. Vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in verzuim is, zal WP Maatje zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste dag van verzuim tot de datum van algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, berekend volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3. Als WP Maatje meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 – Beheer en Onderhoud van de WordPress websites

 1. WP Maatje kan, op verzoek van de opdrachtgever, onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting is beperkt tot wat expliciet is overeengekomen tussen partijen. Indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan WP Maatje nog steeds onderhoudswerkzaamheden uitvoeren of de uitvoering van haar diensten onderbreken als dit noodzakelijk is voor het kunnen verrichten van onderhoud. Het uitvoeren van onderhoud kan onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van diensten, wat geen recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever rechtvaardigt.

 2. Het onderhouden van de software van de website wordt uitgevoerd door WP Maatje. Dit omvat onder andere het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en themes. Ook kunnen er wijzigingen in de software worden aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid dit noodzakelijk maakt.

 3. De opdrachtgever is verplicht eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk of per e-mail te melden aan WP Maatje. Vervolgens zal WP Maatje volgens haar gebruikelijke procedures de fouten of storingen naar beste vermogen herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien nodig kan WP Maatje eerst tijdelijke oplossingen aanbrengen, waarna in overleg met de opdrachtgever een structurele oplossing kan worden bedacht en uitgevoerd.

 4. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek zijn medewerking te verlenen aan WP Maatje.

 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van WP Maatje, heeft de opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de website.

 6. Ten behoeve van het onderhoud is WP Maatje bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik van de website door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

 7. Het onderhoud omvat in beginsel de volgende diensten: (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. In geval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud is WP Maatje gerechtigd om de dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. De opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. WP Maatje zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

 8. WP Maatje is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de technologie van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door WP Maatje aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor WP Maatje niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schadevergoeding.

 9. Bij onderhoud is WP Maatje tevens afhankelijk van (toe)leveranciers en derden. WP Maatje is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van WP Maatje dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

 10. WP Maatje zal zich inzetten om door de opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van WP Maatje een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal WP Maatje dit schriftelijk melden aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal WP Maatje deze doorvoeren, op eigen risico en voor rekening van de opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor WP Maatje.

 11. Indien de opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan WP Maatje heeft gemeld en WP Maatje deze schriftelijk heeft goedgekeurd. WP Maatje kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

 12. Indien WP Maatje en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat WP Maatje ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal WP Maatje zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. WP Maatje kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.

 13. Reeds geïnstalleerde betaalde plugins en/of themes worden apart van de afgenomen dienst doorgefactureerd. De tarieven hiervoor zijn te vinden op de website van de plugin/theme bouwer en komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 – Hosting

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening betrekking heeft op het opslaan en/of doorgeven van materiaal dat door de Opdrachtgever aan derden wordt verstrekt in het kader van (web)hosting, zijn de volgende bepalingen van toepassing. Zelfs als WP Maatje het hostingaccount van de Opdrachtgever beheert en de toegang van de Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kan WP Maatje beperkingen stellen aan de omvang van het hostingaccount.

 2. De Opdrachtgever is niet toegestaan om gegevens via zijn website te publiceren en te verspreiden die in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder begrepen: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, lasterlijke informatie, beledigende, discriminerende of racistische informatie, haatzaaiende informatie, kinderpornografie en informatie die de privacy van derden schendt (inclusief stalking), evenals torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijzen op websites van derden.

 3. In geval van (mogelijke) strafbare feiten heeft WP Maatje het recht om hiervan aangifte te doen en de door de Opdrachtgever verstrekte informatie over te dragen aan de bevoegde instanties, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar worden gevraagd in het kader van het onderzoek.

 4. WP Maatje behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen in geval van misbruik zoals genoemd in het vorige lid en/of mogelijk strafbare feiten van de Opdrachtgever.

 5. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze schade toebrengen aan andere Opdrachtgevers of de servers. Indien de Opdrachtgever spam verstuurt en hier herhaaldelijk op wordt gewezen en tijdelijk wordt geschorst, heeft WP Maatje het recht om de Opdrachtgever permanent de toegang te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade. De Opdrachtgever kan zijn e-mail alleen blijven gebruiken als een externe e-mailservice wordt aangeschaft die WP Maatje kan koppelen aan de domeinnaam/website. Het wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket om deze reden leidt niet tot prijsverlaging.

 6. De Opdrachtgever vrijwaart WP Maatje voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WP Maatje is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt door haar optreden.

 7. De Opdrachtgever mag de dienstverlening niet doorverkopen en/of verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 8. WP Maatje kan een limiet stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die de Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Als de Opdrachtgever deze limiet overschrijdt, heeft WP Maatje het recht om extra kosten in rekening te brengen. WP Maatje is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als de Opdrachtgever niet in staat is om gegevens te verzenden, ontvangen, op te slaan of te wijzigen omdat een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

 9. In geval van extreem veel dataverkeer heeft WP Maatje het recht om naar eigen inzicht de website van de Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS-aanvallen, brute force-aanvallen, overbelasting van de server of als de Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van WP Maatje.

 10. Naast de verplichtingen uit de wet zijn schade en kosten als gevolg van ondeskundigheid of het niet handelen in overeenstemming met de hierboven genoemde bepalingen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. WP Maatje gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Opdrachtgever en de gebruikers van de website en zal deze alleen gebruiken conform het privacy statement. WP Maatje zal de betrokkene hierover informeren als daarom wordt gevraagd.

 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met behulp van een dienst van WP Maatje worden verwerkt. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit verband vrijwaart de Opdrachtgever WP Maatje tegen elke (rechts)vordering die verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Als WP Maatje op grond van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor de beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en aan een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 4. Partijen dienen zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, evenals aan andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.

 5. De Opdrachtgever heeft verplichtingen tegenover derden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder vallen onder meer de verplichting om informatie te verstrekken, inzage te geven, gegevens te corrigeren en persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen. De Opdrachtgever is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. WP Maatje is ten aanzien van deze persoonsgegevens de “Verwerker” in de zin van de AVG. WP Maatje zal, voor zover technisch mogelijk, ondersteuning bieden.

 6.  De klant erkent en stemt ermee in dat hij/zij de eindverantwoordelijkheid draagt voor de persoonsgegevens die op de website worden verwerkt en opgeslagen. WP Maatje zal alle redelijke inspanningen leveren om de beveiliging en integriteit van de gegevens op de website te waarborgen. Echter, WP Maatje is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens als gevolg van een beveiligingsinbreuk of een hack van de website. De klant is verplicht om passende maatregelen te treffen om de persoonsgegevens op de website te beschermen en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.”

Artikel 17 – Notice and removal

Als er sprake is van een inbreuk op de rechten van WP Maatje of derden en/of onrechtmatig handelen door de Opdrachtgever, heeft WP Maatje het recht om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of de Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. WP Maatje zal eventuele inbreuk makende/schadelijke informatie onmiddellijk verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat de Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van WP Maatje. In geen geval is WP Maatje aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door de Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 18 – Opschorting

 1. WP Maatje heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden als de Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs als deze wel betaald had moeten zijn.

 2. WP Maatje mag de nakoming van haar verbintenissen opschorten zodra de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, waarbij te late betaling van facturen is inbegrepen. WP Maatje zal de opschorting schriftelijk bevestigen aan de Opdrachtgever. In dat geval is WP Maatje niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van WP Maatje, is WP Maatje uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever WP Maatje binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en WP Maatje deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat WP Maatje in staat is om adequaat te reageren.

 2. Indien het verrichten van Diensten door WP Maatje leidt tot aansprakelijkheid van WP Maatje, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

 3. WP Maatje is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door WP Maatje geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

 4. WP Maatje is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

 5. WP Maatje is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur en Website.

 6. Aansprakelijkheid van WP Maatje voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. WP Maatje is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van WP Maatje die zonder uitdrukkelijke toestemming van WP Maatje heeft plaatsgevonden

  1. Opdrachtgever vrijwaart WP Maatje voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door WP Maatje geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van WP Maatje.

  2. Enige door WP Maatje opgeleverde adviezen op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van WP Maatje.

  3. De inhoud van het opgeleverde advies van WP Maatje is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van WP Maatje opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van WP Maatje. WP Maatje is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

  4. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is WP Maatje nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in WP Maatje haar eigen advies.

  5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is WP Maatje aansprakelijk.

  6. WP Maatje staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WP Maatje verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

  7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.

  8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van WP Maatje vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WP Maatje. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WP Maatje dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van WP Maatje eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. WP Maatje en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.

 2. Opdrachtgever is verplicht om alle website en andere materialen die door WP Maatje worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij WP Maatje daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 3. Indien WP Maatje op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en WP Maatje zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WP Maatje niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 4. WP Maatje en Opdrachtgever leggen de geheimhoudingsverplichting ook op aan de door hen ingeschakelde derden.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van WP Maatje of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via welkom@wpmaatje.nl met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, zodat WP Maatje de klacht in behandeling kan nemen.

 3. WP Maatje zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen samen proberen tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen die WP Maatje ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, zoals websites, databestanden, programmatuur, ontwerpen, teksten, analyses, rapporten, documentatie en offertes, en al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij WP Maatje of derden/toeleveranciers.

 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de materialen waarop de intellectuele eigendomsrechten van WP Maatje rusten te openbaren, te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WP Maatje en tegen een overeengekomen vergoeding. Als Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de materialen die door WP Maatje zijn opgeleverd, moet WP Maatje hier expliciet mee akkoord gaan.

 3. Opdrachtgever mag de materialen waarop de intellectuele eigendomsrechten van WP Maatje rusten uitsluitend gebruiken zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

 4. Opdrachtgever mag geen aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de materialen wijzigen of verwijderen.

 5. Partijen zullen elkaar informeren en samen optreden tegen elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van WP Maatje.

 6. Opdrachtgever vrijwaart WP Maatje voor aanspraken van derden met betrekking tot (eventuele) inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van WP Maatje. Opdrachtgever moet WP Maatje onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuken en/of aanspraken.

 7. Als Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van WP Maatje, dan wordt dit bestraft met een eenmalige boete van € 7.000,- (zegge: zevenduizend euro) en een boete van € 400,- (zegge: vierhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt

Artikel 23 – Veiligheid van systemen van derden:

WP Maatje is niet verantwoordelijk voor de veiligheid, functionaliteit of betrouwbaarheid van systemen, software of diensten van derden die worden gebruikt bij het leveren van diensten aan de klant. Het gebruik van dergelijke systemen, software of diensten is op eigen risico van de klant. WP Maatje is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik, de prestaties of het falen van dergelijke systemen, software of diensten van derden.

Artikel 24 – Overmacht

 1. WP Maatje is niet aansprakelijk wanneer zij haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van een overmachtssituatie.

 2. Onder overmacht aan de zijde van WP Maatje wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van WP Maatje, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Opdrachtgever aan WP Maatje zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van WP Maatje buiten haar invloedssfeer vallen en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Als een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Als op grond van de Overeenkomst al enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 4. Als WP Maatje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 25 – Juistheid en vrijwaring van informatie

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan WP Maatje verstrekt in het kader van de Overeenkomst, ook als deze afkomstig zijn van derden.

 2. Opdrachtgever vrijwaart WP Maatje van aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

 3. Opdrachtgever vrijwaart WP Maatje voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door WP Maatje opgestelde adviezen en rapportages.

 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, websites of informatiedragers aan WP Maatje verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 5. Opdrachtgever vrijwaart WP Maatje voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen die benodigd zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen WP Maatje en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. WP Maatje kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen WP Maatje en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.